Lloguer garantit


- Finques Ribera li ofereix  
1).- La cobertura d'aquelles mensualitats que l'arrendatari deixa de pagar.
2).- La cobertura dels desperfectes que el llogater pugui ocasionar a la finca.
3).- La cobertura de la defensa jurídica (assistència d'advocat).
4).- Preu.

1).- Impagament de lloguers  
Aquesta garantia cobreix l'impagament del lloguer per part del llogater amb un límit màxim de temps que són 12 mesos i una renda màxima mensual de 3.000 €; existeix una franquicia corresponent a 1 mes de la renda.

2).- Actes vandàlics al continent  
Aquesta garantia cobreix les deterioracions immobiliàries i robatori de continent causades pel comportament malintencionat del llogater fins a un màxim de 3.000 €uros. Existeix una franquicia de 300 €.

3).- Defensa jurídica  
Aquesta garantia cobreix la defensa en conflictes directament relacionats amb el contracte d'arrendament, desnonament per falta de pagament i reclamació al llogater de les rendes impagades amb un màxim de cobertura de 3.000 €uros.

4).- Preu  
Aquesta garantia té un cost que correspon al 4'5% sobre la renda anual del lloguer més el consorci (1,12 €) amb un preu mínim de 183,12 €uros.

- Cal tenir en compte  

Que les rendes pendents del llogater no es pagaran fins que no hi hagi una ressolució judicial a favor nostre.